HIROKO KOSHINO

PAMPHLET “TRUNK”
Photography: Shuji Sugano
CLIENT : HIROKO KOSHINO INTER NATIONAL CO.,LTD.